Umeå Fabriks- och Hantverksförening 150 år

1947-2007
De senaste femtio åren.

Underlag är styrelseprotokoll och årsberättelser, material som förvaras i Folkrörelsearkivet på Gammlia. Fram till 1957 var det obligatoriskt med handskrivna protokoll som noterades i en speciell, inbunden protokollsbok. I och med att den nye sekreteraren 1964 konsekvent började skriva protokollen på maskin, så försvann traditionen med protokollsbok.

1947

Ordförande är hovkonditor PW Sandberg. Lärlingsnämnden beslutar göra en inventering av mästare i behov av lärlingar. Damklubben anmodas anordna supé med dans efter Årsmötet. För firande av 100 års-jubileét får man använda pengar ur utställningsfonden. Nya medlemmar, t ex cykelreparatören Sven Persson och innehavaren av Umeå Nya Skidfabrik Anders Svensson. Skrivelse skickas till Stadsfullmäktige om att få förtur till lämpliga tomter för Hantverkarnas Verkstadshus.
Jubiléet 1947

Jubiléet 1947

Jubiléet den 23/8 äger rum i Stadskyrkan för att alla ska få plats. Program: Hälsningsanförande, historik, högtidstal, medaljutdelning, gesällutnämning, invigning av utställning av landshövdingen. Medverkan av Umeå Sångarförbund, Umeå Musiksällskap och regementsmusik. Mästarbrev till bl a målarmästare KE Ågren.

1948

Ett intimt samarbete med stadens skolor renderar i en förfrågan om att anordna 60 timmars undervisning i bokföring och kalkylering. Körsnär Carl-Adolf Frisén fick bevis på sitt höga kunnande. Nya medlemmar, tex smidesmästare Erik Bonnedahl. Utredning och bildande av Sjuk- och Begravningsfond.

Styrelse:  
ordförande  Konditor PW Sandberg
vice ordförande och vicevärd Hantverkshuset Bagarmästare B Hörnlund
sekreterare Fabrikör K E Olsson
vice sekreterare Urmakarmästare S Dahlgren
kassör Glasmästare G Westberg
ordförande i Lärlingsnämnden PW Sandberg
Möbler tillverkade av Wretlings

Möbler tillverkade av Wretlings.

Stadfullmäktigs ordförande Dufvenberg medverkar vid utdelning av mästarbrev och medaljer. Stadens honoratiores inbjöds och man höll till i Rådhuset. Dufvenberg hyllar också fabrikör Otto Wretling för 50 års medlemsskap. Stadsbibliotekarie Sven-Ola Helmér meddelar att han gärna anskaffar speciell hantverkslitteratur. Valdemar Petersson kåserar över en resa till Tjeckoslovakien som "stärkt hans känsla för friheten och för fosterlandet". En relief i kopparplåt, en murare med sina verktyg, skänks av medlemmarna till föreningen. Reliefen, tillverkad av konstnären David Wretling, placeras i blindfönstret mot Vasagatan.

1949

Ny ordförande är arkitekten Denis Sundberg som hyr övervåningen. Hantverkshuset behöver allt större underhåll, nu tex en ny värmepanna och en ny varmvattenberedare. Total kostnad 11.500 kr. Utdelning av mästarbrev. Till och med mästarbrev i bokföring och kalkylering. Hantverkshusets gillestuga

T.h. ordförande Denis Sundberg. T.v. P.W Sandberg, Hantverkshusets gillestuga.

Noteras kan att respektive yrkesgrupper skall svara för underhållningen på Föreningsmötena varav ett hålls på Konfektionsfabriken Järven. Konfektionsfabriken Järven

Konfektionsfabriken Järven, nuvarande OK-hotellet vid simhallen.

Man propagerar för utökat studiearbete inom föreningen. Pressombud utses. Ungdomsgillet anordnar en hantverkstävling varvid hantverksmästarna är domare. En konstsektion för studier i färg och form bildas. Man tillställer staden en skrivelse i "tvättstugefrågan" och det finns bla en Damfrisörske-förening inom föreningen.

1950

Efter önskemål uttalar förningen sitt stöd för en teknisk linje vid gymnasiet.  Lånekassan skall avvecklas. Man är tacksam om en "Sockerbagarkurs" kan anordnas. Uppbördmän, dvs indrivare, utses för medlemsavgiften.

En gillestuga inreds i källaren. En stenmur anläggs mot Vasagatan och en neon-skylt skaffas. Renovering av möbler och byte av 110 V till 220 V. En speciell kommitté utses för att anordna festerna tillsammans med Damklubben.

Lotterifonden ställer pengar till förfogande för information och orientering om olika yrken. Ordföranden föreslår att  medlemsregistret kompletteras med foton. Ungdomsgillet har dålig ekonomi, vad göra? De får 500 kr. Åtvidaberg AB stansar adressplåtar, en för varje medlem, för utskick. Ett helt utskick kostar 4 kr. Sex studiecirklar varav en i mötesteknik. Man undrar varför herr Sandberg i Tärnaby inte har vett nog att söka sig till en mer näraliggande förening. Man rensar bland donationsmedlen och sammanför till:

Umeå Fabriks- och hantverksförenings understödsfond
ca 11.000 kr
J M Nilssons resestipendiefon
ca 3.000 kr
Arbetsgivarföreningens Understödsfond
ca 2.000 kr
Lärlingspremiefonden
ca 2.000 kr
Grosshandlare Nils Strömqvist Donationsfond
ca 1.000 kr
Hantverkarnas Stödfond       
ca 5.000 kr

1951

50 st andelar tecknas i Hantverkets Folkhögskola. Tidningen "Unga Svenska Tag" bör hela styrelsen prenumerera på enl riksorganisationen SHSO. Vaktmästaren har inte fått någon höjd ersättning på 10 år så styrelsen anser att han har "oskäligt" lite betalt. Han får därför som tidigare bo gratis i Hantverkshuset samt får en kontantersättning på 400 kr per år.

Supén efter årsmötet kostar 10 kr. Mästarbrev och gesällutnämningar. Fortsatta problem med Ungdomsgillets ekonomi. Man delar ut julpengar till änkor efter medlemmar som dött under året. Ständigt aktuell fråga: Är Damklubben intresserade av fest månne? Kurser i konst, engelska samt tala och uppträda. Burmans Ur skänker en klocka till Gillestugan med anledning av sitt 25 års-jubileum.

Åtgärderna i huset behöver finansieras. Man vänder sig till Västerbottens Läns Bostadskreditförmedling. Besök av SHSO´s ombudsman Hans B Pärson. 70-tal gäster från Finland för gemensamt besök på Vännäs-utställningen. 1.500 kr skänks av Damklubben.

1952

En förfrågan kommer om man kan ta hand om tidningsmän i samband med Skid-SM. Wretling utför dekorativa fönster till gillestugan. Anderssons Värme hyr in sig hos Denis Sundberg på övervåningen. Medlemsavgiften på 25 kr per år måste höjas till 40 kr. Bokslutsarbetet kostar 88 kr.

Man blir inbjuden besöka Hantverksförningen i Vasa som firar 100 års-jubileum efter branden. Drätselkammaren föreslås bidra med pengar till lärlingsstipendier. Telefonsammanträde hålls!

1953

Någon förslår att en filial till Statens Hantverksinstitut förläggs till Umeå. Den utökade beställningsverksamheten i Hantverkshuset har medfört att el- och telefonkostnader rakat i höjden. Därför åläggs Husfrun? att betala 50 öre "per spisande gäst". Veterantecken delas ut.

En utomstående revisor anlitas för den betungande revisionen. Kurs i bilens konstruktion och skötsel föreslås. Man bjuder in Hantverks-föreningarna i Övik, Hörnefors, Nordmaling, Holmsund och Vännäs. På programmet: Lunch på Hörneforsgården, ev med besök på Bruket, besök på landstingets nybyggda skola för sinnesslöa barn i Brattby samt kl 17 samling på Hantverkshuset. Med "gemensam middag och andlig underhållning såsom musik, historiers dragande etc."

Konflikt med Kooperativa Produktionsföreningen som i grannfastigheten har en tvättinrättning som skall byggas om. Muller i tunnorna efter att man har fått gräsmattan förstörd mm. Ungdomsgillet reorganiseras och totalt fyra studiecirklar varav en i motorkunskap.

1954

Strumdagar hos Konsum

Strumpdagar hos Sko Konsum

Året inleddes med diverse juridiska tvister om golvbeläggningen i gillestugan och med Kooperativa Produktionsföreningen. Hedersledamöter, bl.a musikhandlare Thure Melander, och veteraner utses. Hantverkarträff i Nordmaling  med besök på Olofsforsbruk. Rekommendationer till flyttning av medlemskap. Dubbelgrindar beställs till fastigheten. Kritik riktas mot styrelsen för att det går för lång tid mellan mötena. Julgåvor, resestipendium och utdelning från Lärlingsfonden. 4 st nya andelar tecknas i Hantverkets Folkhögskola i Leksand.

1955

Karl E. Olsson

Karl E. Olsson.
Ordförande 1955-1962

Ny ordförande blir fabrikör Karl E Olsson. Uppdrar åt Ungdomsgillet att planera utställningen "Unga hantverkare visar". Rektor Fahlgren vid Seminariet vill ha bidrag till inköp av konst, vilket avslås. Nya medlemmar, tex fotograf Bertil Ekholtz. SHSO fyller 50 år och en budkavle planeras från norr till söder i distriktet. Ungdomsgillet får sköta detta. Alla mötestider bokas ett år framåt och trycks dessutom i "västficksformat" för att delas ut till medlemmarna. Nu finns en klubbmästare med uppgift att anordna festerna.

Stipendium delas ut för talarkurs på Folkhögskolan i Leksand. Ett lotteri startas centralt för folkhögskolan. Man beställer 1000 st lotter. Ska föreningen anställa en konsulent som hjälper medlemmarna med bokföring, bokslut, taxeringsfrågor samt föreningen med indrivning av medlemsavgifter? Köpmännen har nämligen lyckats bra med sin konsulent.

Alla måste nu hjälpa till med att skaffa nya medlemmar. Ekonomin är pressad. Indrivning är ett centralt och ofta återkommande ord. Tillfälligt gräver den nye ordföranden ned stridsyxan med Kooperaktiva Produktionsföreningen.Lotteriföreståndaren går ur tiden och då Volvo-bilarnas antal sänks till tre, anser föreningen att 500 lotter är nog.  En gallupundersökning  planeras för att ta reda på vad medlemmarna tycker om föreningen och att anställa en konsulent.

Sofie Stenmans

Sofie Stenman Eftr. Hattar i långa banor

VF, Västerbottens Folkblad, planerar att ge ut ett speciellt "Hantverks-nummer" med anledning av SHSO:s 50 års-jubileum. Kan Damklubben kanske medverka på sedvanligt sätt "vid den timliga undfägnaden"? SHSO:s ombudsman aviserar sin ankomst. För första gången säras Föreningsmöte och Fest. Julpengar om 275 kr delas ut till behövande. Årsavgiften föreslås höjas med 10kr från 1/1 1956, dvs med 25%.

Nu i slutet av året övervägs ånyo rättsliga åtgärder mot Kooperativa Produktionsföreningen för brott mot servitutsavtalet. Denis Sundberg, den mångsidige, informerar om den nya sjukförsäkringslagen. Gallupen visar att sju företag är intresserade av en konsulent.

1956

Staden vill bygga verkstadslokaler efter Rothoffsvägen, nära Folkets Park. Man vill ha med föreningen både som supporter och finansiär. Föreningens dåliga ekonomi gör att man ställer hårda krav. 1000 kr i förlust per år konstateras bero på uteblivna medlemsavgifter. Lika mycket, 1000 kr per år, kostar gesällbrev och medaljer. Damklubben vidtalas för medverkan vid supé efter årsmötet. Staden meddelar att man tar över vissa kostnader för utbildade vid stadens skolor. Gesällringar delas ut. Förslag på att bygga om Bowaters till verkstadshus.

Tvisten med Kooperativa Produktionsförningen får sin lösning då de betalar 2000 kr. Nej till Bowaters. Gesällbrev delas ut. 187 st betalande medlemmar. Man vill övergå till olja för uppvärmning av Hantverkshuset. Fotograf Nanzy Burström-Svensson utträder. Många utträder, indrivningen har haft verkan. 2 mästarbrev och 20 gesäller. Kriströms Kapell svarar för musiken på Höstfesten. NTO Logen vill ha med föreningen i en estraddiskussion om "hur stävja det ständigt ökande ungdomsfylleriet?" Fabrikör Gösta Nyström uppvaktas på 50 års-dagen. Ungdomsgillet har ryckt upp sig. Tyvärr var få på deras Luciafirande.

Helge Linden

Helge Linden höll målarkurser i Hantverkshuset.

Direktören vid Västerbottens Företagarförening informerar om låneplikten. Frågan ställs om "vi kan låna ur egna fonder?". Kollektiv grupplivförsäkring finns nu. Umeå Köpmannaförening erbjuder teckna andelar i hotell under uppförande. Julpengar delas ut. En studiecirkel i engelska är igång. En annan, i konstmålning, planeras med Helge Linden som lärare.

1957

Rektor Hans Wikström informerar om den nya yrkesutbildningen. Damklubben ombedes medverka vid årsmötet med sedvanligt kaffe och smörgåsar. Valborgsmässofesten ska försöka genomföras trots att Kriströms kapell inte kan spela. Föreningen har 4700 kr på sina egna konton. Denis Sundberg säger upp hyresavtalet. Anderssons Värme vill ta över. Ansökan till Hyresnämnden om en hyra av 4000 kr. Taket måste repareras, kostnad ca 3500 kr. Nu införs en enkel maträtt i stället för kaffe och smörgåsar vid mötena. 1 kr insamlas per medlem och möte till Folkhögskolan i Leksand. Undersökning föreslås av medlemmarnas intresse för föreningen. Hyresnämnden bestämmer hyran för Anderssons till 3400 kr per år.

Valfritt om man vill skriva mötesprotokollen för hand eller på maskin. Vad har Ungdomsgillet egentligen för sig? Stort intresse finns för att hyra lokaler på Hantverkshuset, man har svårt att få plats med egna möten. Byte av fönster i hela fastigheten, beräknad kostnad ca 13000 kr. Frisörmästare Gösta Wixner fyller 50 år och uppvaktas. Information i pensionsfrågan ges av fabrikör Sture Thuresson Vindeln. Helge Lindens målarkurs har nu startat. Förslag på ny studiecirkel - räknestickan.

Hur ska vi ställa oss till ersättningen på 400 kr per år till vaktmästaren om vi går över till olja? Sigvard Larsson Färg och Tapet blir medlem. Kan vi dela ut vår logo till medlemmarna att trycka på eget brevpapper? Dagtraktamentet är 15 kr. Oförändrad årsavgift. Gott om yrkesföreningar i staden. Medlemmarna uppmanas betala via bank och ej via postgiro för att "gynna sig själva".


Gesällbrevsutlämningen måste få mer av ritual över sig. Därför föreslår man: Ceremoni i regi av borgmästare Bälter.

Program:

 1. Musik
 2. Hälsning av ordföranden
 3. Protokoll
 4. Medaljutdelning
 5. Tal för hantverket
 6. Gesällerna kallas fram
 7. Överlämning av gesällbrev och ringar
 8. Tal till gesällerna
 9. Tal av gesällerna
 10. Gratualationer
 11. Mötet avslutas.

1958

Information av överlärare Sven Edlund om den nya skolreformen som avser klasserna 1-6 och 7-9. En gymnasial, en allmän och en yrkeslinje införs i 9:an. 4 veckors praktik införs i 8:an. 1958 har Umeå 288 företag med 3002 anställda. Hantverksdistriktet firar 25 års-jubileum. Målarskola i gillestugan. Medlemsbesök diskuteras på Norrfors kraftstation, Rälsbussfabriken och Laxen. Grupplivbeloppet nu 12.000 kr.

Motorcentralen och Sandströms bilaffär vill överta den tomt som reserverats för hantverkets verkstadshus som i stället erbjuds tomt intill Yrkesskolan. Insamling för inköp av filmprojektor. Alla medlemmar får medlemsbevis. Seth Lindgren överlämnar en ljusstake som gåva att användas vid parentationer. "Styrelsemedlemmarna uttryckte genom handslag sin tacksamhet". Helge Linden leder cirkeln i konstmålning och utför färgsättningen av utställningslokalerna. Julgåvor ur fonderna.

Hilding Carlssons rälsbussfabrik

Hilding Carlssons rälsbussfabrik på Västerslätt.

1959

Bertil Ekholtz fotograferar styrelsen. Nya hyrespriser för Hantverkshuset tex gillestuga med kök 35 kr och utan kök 15 kr. Uthyrning av projektor 10 kr. Förslag att Hantverksföreningen går in som aktieägare i hantverkets verkstadshus för att garantera kvaliteten på hyresgästerna. Fabrikör Sture Thuresson skall kallas till alla Föreningsmöten. Filmförevisning vid Årsmötet.

Nya medlemmar, bl.a trädgårdsmästare Birger Lindehell och elingenjör Allan Järvholm. Planerad utflykt till ASEA´s Glasfiberfabrik i Robertsfors blir ej av. Cirkelverksamheten går tyngre. Hovkonditor PW Sandberg  blir hedersledamot. Medlemmarna uppmanas att inte glömma lagstadgad pensionskostnad vid anbudsgivning. Träning på "Hantverkarsången". 20 gesällringar delas ut liksom julgåvor.

1960

Nya medlemmar bl.a Sture Thuresson, tidigare Vindeln. Rekryteringskampanj anbefalls. Umeås telestation automatiseras, skall telefonautomat anskaffas? Veteran = 25 års medlemsskap. Årsavgiften är 50 kr. Hantverkshuset skall målas om. Vilken färg? Plastfärg, oljefärg eller Falu röd?

Lasarettet

Lasarettet och i förgrunden Öbacka såg. Universitetet ännu inte påbörjat.

Organisation ordförande
  vice ordförande
  sekreterare
  vice sekreterare
  kassör
  klubbmästare
representant till  Ungdomsgillet
  tidningsreferent
  industriombud
vicevärd Hantverkshuset
  studieledare
  matrikelförare

1961

Vaktmästarbostaden renoveras. En tavla från Otto Wretlings utställning inköpt. Man börjar samla gamla verktyg och hantverkshandlingar. Finns intresse för kurs i förenings- och talteknik? Nya medlemmar, tex rektor Bengt Grahn. Typograferna överlämnar ännu sina egna gesällbrev. Uppvaktas för att överlåta denna uppgift till föreningen. Oförändrad årsavgift 1962. SHIO skall kontaktas för uppvaktning med medalj av äldre styrelsemedlemmar och fd styrelsemedlemmar. Stadsarkitekt Åkerlund ombeds orientera om stadsplaneringen. Ungdomsgillet får 100 kr för "återupplivande". Julpengar och blommor.

1962

Nya medlemmar tex direktörerna Erik och Torsten Modig, kamrer Åke Bonnedahl, boktryckarmästare Bengt Grahn, isolerare John Risberg. Damklubben serverar på festerna. SHIO vädjar om stöd och borgen för etablering av bokföringsbyrå i Västerbotten. Föreningen säger ja om den placeras i Umeå.

Utflykt till Statens Försöksgård Röbäcksdalen och därefter spansk supé med bildvisning från Mallorca av damfrisörmästare Ingrid Källström. Mästarbrev till Dagmar Johansson i damskräddaryrket liksom klänningssömnadsyrket. 22 gesällbrev delas ut av rektorn vid Umeå stads skolor för Yrkesundervisning, Hans Wikström. Beträffande Hantverkarnas Verkstadshus är tomtfrågan ännu olöst. Representant från Damklubben erbjuds närvara vid styrelsemöten. Styrelse- och klubbrum samt toaletter har renoverats. 236 medlemmar.

1963

Ivan Hörnfeldt

Frisörmästare Ivan Hörnfeldt, ordförande 1963-1970, överlämnar hedersdiplom till frisörmästare Gösta Wixner.

Ny ordförande är Ivan Hörnfeldt. Årsavgiften fortfarande 50 kr trots att ytterligare 5 kr betalas till SHIO. Vaktmästare Elfing har sagt upp sig till i juli. Direktör Grundström SHIO fyller 50 år, insamling. Nya medlemmar tex direktör Hanns B S Pärsson Västerbottens Företagarförening. Denis Sundberg och KE Olsson donerar vardera 50 kr till en ordförandekedja varvid styrelsen beslutar inköpa en sådan. Harry Persson erbjuds styrelserummet 2 dagar per vecka för bokföringsbyrå. Om tillräckligt intresse finns, anordnas en flygresa till Vasa när kräftsäsongen börjar 24/7.

Damkubben erbjuder sig skänka en möbelgrupp. Avgående vaktmästare Harry Elfing uppvaktas med 20 års-gåva. Kläd, hatt och frisyrvisning. Offert på nya stolar till gillestugan. Radiochefen i Umeå, Söderlind, ombedes hålla tal på Föreningsmöte. Styrelsen målar golvet i källaren. Nytt telnr. 213 80. "Gäster får ej ha medhavd spirituosa". Vaktmästaren skall sköta utskänkningen. Julgran med belysning på gården. Julgåvor.

1964

Vaktmästaren sköter nu serveringen! Ej längre Damklubben. From februari finns bokföringsbyrån på plats första måndagen varje månad. Ordförande Hörnfeldt skänker en talarstol. Damklubben får välja ämne på föredraget efter Årsmötet. Gruppresa föreslås till USA. Kostar 2.200 kr per person. Brandförsäkringen höjs till 605.000 kr. Gösta Åströms Kapell engageras till Valborgsmässoafton. En ny griffeltavla anskaffas. Nya medlemmar, tex tandtekniker Rudolf Lindberg. Alla nya medlemmar får föreningens märke.

Åke Pettersson-Nåw

Åke Pettersson-Nåw. Stadens grafiska verkstad låg på övervåningen till Hantverkshuset.

Inspektör Nyström från SJ Resebyrå håller föredrag på Årsmötet om Sommarens Dollartåg. Damklubben firar 25 års-jubileum. Gesällbrev utdelas. Ordföranden ställer frågan om gesällutnämningarna är så uppskattade att anledning finns att fortsätta? Övervåningen uthyrd till Umeå stad för grafisk verkstad.

1965

Grundlig renovering av stora och lilla lokalen. Nya medlemmar, bl.a Martin Olovsson och tapetserimästare Torgny Wiktorsson.

Nya Hantverkarnas Verkstadshus invigt med välbesökt utställning med arkitekt Denis Sundberg som kommissarie. Festmiddag på Esplanad. Umeå kommer att få en filial av SHIO 's Skatte- och Bokföringsbyrå i Skellefteå. Besök på Ålö-Maskiner och AB Volvo-Umeverken. Surströmmingsskiva till invigningen av renoverade Hantverkshuset. Stipendieutdelning. 16 gesällbrev, medverkan av musikdirektörerna Granström och Wiklund. Damklubbens styrelse får chokladaskar. 223 medlemmar.

1966

Bankdirektör Erik Ehn föredragshållare. Pratar om Universitetet och dess betydelse för näringslivet i Västerbotten och Norrland. SHIO 's bokföringsbyrå i Skellefteå öppnar filial i Umeå. Ny värmepanna. Uthyrning med kök kostar 110 kr per dag. SHIO's bokföringsbyrå övertar bokföringen. Ev förvärv av tomt som gränsar till Verkstadhuset eller Yrkesskolan undersöks. Studiebesök hos SCA Obbola. 30 gesäller. Veterantecken till byggmästare Olaus Forsberg.

Södra Västerbottens Smidesmästareförening överlämnar en samlingsklocka gjuten i brons. Tomtmark säljs till Konsum som skall uppföra en biograf. Damkubbens julprogram består av besök i Helena Elisabeth samt luciafirande i Hantverkshuset. 204 medlemmar.

1967

33 gesällbrev delades ut i samband med 120 års-firandet den 30 november. En ordförandekedja överlämnas samtidigt till föreningen som gåva från Umeå Borgerskaps Nödhjälpskassa. Allt på initiativ av Denis Sundberg. Damklubben överlämnar en broderad duk till ordförandebordet samt en 7-armad ljusstake i mässing. Besök på Länsmuseet och utställning av gammalt glas från glasbruket i Strömbäck.

Debatt om verkstadhus på Kronoparken. Medverkan av bl.a stadsfullmäktiges ordförande Gustaf Widman, stadsarkitekt Hans Åkerlind samt drätselkammarens vice ordförande Torsten W. Persson. Nya medlemmar, bl.a köpman Gösta Carlsson, verkstadsägare Arne Rådström, kamrer B.O. Widmark. 212 medlemmar.

Muséet

Föreningen har gjort många studiebesök på Muséet.

1968

29 gesäller. Åberg-kören medverkar samt stadfullmäktiges ordförande Stig Stenberg som gör en översikt över hantverkets utveckling från 1621 till våra dagar. Läroverksadjunkt Bengt Järnemar officierade, som så många gånger tidigare, i Helena Elisabeth-kyrkan vid julfesten. Kommunalrådet Gunnar Aspegren informerar vart våra skattepengar tar vägen och planer för Umeå stad. Tegs församlings nyinvigda församlingsgård besöks. 190 medlemmar.Universitetet

Det nybyggda universitetet - innan Universum fanns. I bakgrunden Berghem.

1969

Planeringsdirektör Ingemar Dahlgård och direktör Hanns B. S. Pärson redogör för möjligheter till lokaliseringsstöd och lån. Viking Forsberg, SHIO, betonar nyrekryteringen eftersom genomsnittsåldern bland medlemmarna ligger på 57 år. Dataproblem med avgifterna till SHIO. Rektor Elsa-Maria Norin högstidstalar och överlämnar 25 gesällbrev, bl.a till damfrisörskan Monica Jungdalen och optiker Per Åke Östman.

Nya medlemmar, bl.a frisörmästare Ola Almström och disponent Tage Sjöström. Gårdsplanen återställd då biografbygget är klart. Piano samt brandsäkert skåp för föreningens handlingar inköpt. 193 medlemmar.

1970

Kyrkoherde Karl Gunnar Grape höll högtidstalet och överlämnade 16 gesällbrev Nya medlemmar, bl.a frisörmästare Stig Lundmark, trädgårdsförman Bertil Brandt och frisörmästare Gustav Sundqvist. Filmvisning av gamla hantverkstraditioner. Värd för Hantverksdistriktets årsmöte med åtföljande supé. Antikvarie Per Uno Ågren visar Länsmuseets nya byggnader. Sture Thuresson visar Grisbacka Möbler. Nytt plåttak har lagts på fastigheten och uthyrningarna har tyvärr minskat.

1971

Manfred Jonsson

Målarmästare Manfred Jonsson.
Ordförande 1971-1976

Ny ordförande är målarmästare planfred Jonsson. Besök hos Gothnells Möbelfabrik i Vännäsby. Fru Källström anordnar kurs i EEC-frågor och studiecirkel inför resan till Leningrad. Nya medlemmar, tex Gösta Erixon, Umeå X-kemtvätt. Professor Dick Ramström och direktör Lennart Wassner Expolaris Skellefteå skall vidtalas för att tala om småföretagens problem och villkor.

50 st flaskunderlägg av koppar med hantverksemblemet inpräglat köps från Svegs Industri och hantverksförening. Förslag på att träffas en gång per månad, gärna en torsdag med ärtsoppa, och få information i aktuellt ämne. Styrelsen tycker sig ana en viss "föreningströtthet".

1972

Ombudsman Stig Sterner informerar om vad SHIO arbetar för, bl a förändrat skattesystem för ökad självfinansiering, borttagande eller ändrad arbetsgivaravgift, ökad satsning på företagens möjligheter till fortbildning mm. Brandts handelsträdgård besöktes och varje deltagare fick en krukväxt. Hantverksdistriktet anordnar en resa till Finland. Nya medlemmar, bl a bankdirektör Tord Söderlund.

125 års-jubileum den 16 september. Uppvaktningar från stadsfullmäktiges ordförande Gustav Widman som överlämnade en jubileumsplakett i silver. Dessutom av SHIO's ordförande Stig Stefansson Ludvika, Hantverksdistriktets ordförande Gunnar Nilsson, Hantverksföreningarna i Skellefteå, Byske, Nordmaing, Burträsk, Vindeln och Vännäs samt Damklubben och Umeå Köpmannaförening.

Rektor Hans Wikström redogjorde för den nya yrkesundervisningen samt visade Dragonskolan med 1600 elever. Landshövding Bengt Lyberg överlämnade 18 gesällbrev, bl a till optiker Per-Erik Jeppsson. Musik och sång av Harald Lindgren och David Brännström. 176 medlemmar.

1973

Nya medlemmar, bl a damfrisör Bertil Sjöberg. Föredrag av bankdirektör Thord Söderlund på Årsmötet om: Ekonomiska läget för företagaren. I framtiden måste företagaren vara beredd att ställa upp med borgen för lån till företaget. Mästarbrev i oljeeldningsinstallation till Arne Lövgren. Hantverkarsången sjöngs vid gesällutnämningen.

1974

Nya medlemmar, bl a bagarmästare Rolf Nilsson, bankdirektör Roland Nygren. Besök på Röbäcksdalen.

Mästarbrev tilldelas damfrisörmästarna Ola Almström och Bertil Sjöberg. Föreningen har aktier för 6.000:- i Verkstadshuset och kommunen har bjudit det dubbla. Ärendet bordläggs. Ingenjör Algon Westerlund informerar om Företagarföreningens nya avdelning, företagarservice.Röbäcksdalen

Norrlands Lantbruksförsöksanstalt, Röbäcksdalen. Bilden från 1979.

1975

Nya medlemmar, bl.a direktör Asthor Carlsson, direktör Tord Lindgren, boktryckarmästare Karl Erik Tjärnberg, konditorimästarna Eli Hvegholm och Sixten Odling. Under supén efter årsmötet underhöll målarmästare Stig Sandström. Hermanssons Möbler har besökts.

7 gesällbrev och mästarbrev i frisöryrket bl.a till Arne Wixner. Utdelades av kommunalrådet Bertil Karlsson. Musik av Elisabeth Lindelöv och Göta Wikström. Julfest. Komminister Jakob Meethz talade i Helena Elisabeth. 161 medlemmar. Föreningens aktier i Hantverkets Industrihus säljs till Nordkontor.

Omfattande reparationer och ombyggnationer i Hantverkshuset. Bl.a hade Hälso- och miljövårdsnämnden ålagt ombyggnad av köket före 1 juli 1975. Särskilt tack till vaktmästare Östen Marklund för arbetet med renoveringarna. Lokalerna som kommunen tidigare hyrde är nu uthyrda till elkonsultfirman Elte & Hedlund. 161 medlemmar.

Besök på Volvo Umeverken. Företaget har 900 anställda och tillverkar 21.000 lastbilshytter årligen. Tack till VD Bertil Pettersson.

1976

Besök på Sparbanken där NG Rasmusson informerar. Nya medlemmar, bl a direktör Gustav Rune Lindfors. Weekendresa till Finland. Ordförande har 300:- + 2% av hyresintäkterna i arvode. Efter Årsmötet visades en film från hantverkarnas weekendresa till Skåne och Helsingör 2-4 maj 1975. Besök hos Handelsbanken.

1977

Arne Rådström

Fabrikör Arne Rådström
Ordförande 1977-1980

Fabrikör Arne Rådström ny ordförande.Tapetserare Fritz Ek får veterantecken. Nya medlemmar, bl.a personal-utvecklingskonsulenterna Ture och Birgitta Germann. 130 års-jubileum. Byske Hantverksförening firar 60 år.

Kommunens representant Anders Isaksson redogör för kommunens byggnadsplanering och Ersbodaprojektet. Nya områden för industri och hantverk som nämndes

var Västerslätt och Klockarbäcken. Prognosen säger 80.000 personer i Umeå 1980. Ny ordförande i Hantverksdistriktet är David Eriksson som propagerar för tre månaders provanställning. Uttalandet blev mycket uppmärksammat och debatterat. 167 medlemmar.

1978

Besök på Museet på Gammlia. Antikvarie Karin Eriksson gav en historik över gamla hus i Umeå. Fjärrvärme installerad i Hantverkshuset. Skall medlemsavgiften höjas till normal nivå eller ska fastigheten subventionera medlemsavgifterna? Frågan hänskjuts till styrelsen. Ett hypotekslån på 250.000 kr tas upp.

 

1979

Lennart Björk får som fd resebyråtjänsteman i uppdrag att titta närmare på ev resor till Leningrad och Amsterdam. Studiebesök i Universitetets växthus. Lägenheten på övervåningen i Hantverkshuset skall behållas för medlemmarna och Damklubben.

 

1980

Mästarbrev till damfrisörmästare May Forsberg. En av föreningens verkliga trotjänare. Hantverkshuset byggnadsminnesförklarat. I verksamhetsberättelsen skall man ta med medlemmarnas titlar och bör markera med stjärna vilka som är mästare. Nya medlemmar, bl a Sören Svedberg.

1981

Ivar Öhman

Guldsmed Ivar Öhman
Ordförande 1981-1984

Guldsmedsmästare Ivar Öhman ny ordförande. Starka farhågor uttrycks beträffande hantverkets framtid och politikernas stöd. Gymnasieutbildning i all ära, men nog bör utbildningen ske hos hantverkarmästarna. Småföretagen drabbas av storfinansens manipulationer och alla hotas av den stora utlandsskulden.

På Länsmuseet visades en film om Robertsfors Gjuteri av Rickard Tegström. Julfesten hölls i Hantverkshusets nyrenoverade lokaler med dans till Lennart Alvetuns orkester. Västerbottens sparbank har informerat om lånemöjligheter för nya idéer. Tio miljoner är avsatta. Räntesatsen är dock avskräckande och bankerna har nästan orimliga krav på säkerheter.

En kurs i marknadsföring har påbörjats. Kursen ska leda till företagardiplomet. Projektledare är ombudsman Lennart Björk.

21 gesällbrev. Mästarbrev till bl.a Ola Almström, Bertil Sjöberg och Teodor Preutz. Nya medlemmar, bl.a Matts Jonsson KT Jonssons Värme AB, Bengt Wännman Bengts Bilgummi AB, Per E Fjellström Foto Pär, Bengt Ekström konsult, Stefan Andersson Eklunds Konst- och Ramaffär. 153 medlemmar.

1982

Förhoppningar finns om att i framtiden kunna utfärda företagarbevis om lämplighet som företagare. Många av de mer udda hantverkaryrkena är utrotningshotade. Vi tror inte på provanställningar. Inskolningstid är bättre. Gillis Andersson har övertagit restaurangrörelsen. Tack till Östen Marklund. "Hur Östen klarade av att vara kock, servitör, målare, golvslipare, sköta affärerna och se till huset, är en olöst gåta."

Julfesten var förstärkt med besök från Nordmalings- och Vännäs Hantverksföreningar. Träskulptörmästare Emil Sandberg var en av de som skänkt priser till lotteriet. Företagarkursen fortsätter med arbetspsykologi, arbetsrätt, förhandlingskunskap mm. David Eriksson och Sture Thuresson är disponibla som konsulter för rådgivning. Nya medlemmar, bl.a direktör Gillis Andersson, boktryckare Kenneth Grahn, bankdirektör Lennart Öberg Sundsvallsbanken. Styrelserum mm kan kostnadsfritt nyttjas av medlem. 19 gesäller. 154 medlemmar.

1983

Hantverkshuset har snyggats upp invändigt och utvändigt. Emil Sandbergs vackra träsniderier beundrades vid ett besök i Mariakyrkan. Studiebesök på Umeå Bokbinderi. Gesällutnämningarna var välbesökta och bevakade av både lokalradion och Nordnytt. Kursen till Föreagardiplomet slutförd. Stort tack till Lennart Björk. Nya medlemmar bl.a direktör Eric Ljungberg, skomakare Peter Wollf. 16 gesällutnämningar. 148 medlemmar.

Barockskåp

Barockskåp av hanseatisk prägel, 1500-tal, utfört av möbelsnickare Emil Sandberg.

1984

Nya medlemmar, bl a ingenjör Harry Åström. Ombudsman Lennart Björk vill återuppta lunchsammanträffandena. Veterantecken till bl a ingenjör Birger Rydfjäll. Ivar Öhman och Rune Eklund visade bilder från en resa till Indonesien. Lennart Björk föreslår att föreningen byter namn till SHIO Umeå.

1985

Bengt Ekström

Direktör Bengt Ekström.
Ordförande 1985-1992

Direktör Bengt Ekström ny ordförande. Medlemsavgiften 50 kr. Nya medlemmar, bl a direktör Assar Granqvist, Hörnefors.

1986

Studiebesök hos VK och deras nya tryckeri. Dagens Nyheter kommer som färdiga textsidor per telekabel till VK som sedan framställer tryckplåtar och färdig tidning. Årsmöte hölls 29 maj, årsdagen av föreningens tillblivelse 1847. Hantverkshuset har reparerats. 20 gesällbrev och 3 mästarbrev.

Sekreteraren har genomgått steg 3-kurs i föreningsteknik vid Hantverkets Folkhögskola i Leksand. Nya medlemmar, bl.a optiker Gunnar Burman, direktör Kjell-Allan Jonsson Utvecklingsfonden, fastighetsmäklare Lennart Nylén, bankdirektör Anders Nilsson Föreningsbanken, målarmästare Gunnar Ågren. 225 medlemmar.

Föreningens mål anges vara:

1987

140 års-jubileum. 100 nya medlemmar. Jubileumsarrangemang 28 mars i Folkets Hus: Årsmöte, distriktsårsmöte, näringspolitisk utfrågning med Thorsten W Persson Umeå kommun, Bertil Svedberg VD Utvecklingsfonden, landshövding Sven Johansson, VD SHIO Jan Krylborn. Slutligen jubileumsbankett.

Besök hos nya PK-Banken. Deltagit i Noliamässan med Bo 87 och informerat om möbelrenovering och energirådgivning. 22 gesällbrev och 2 mästarbrev. Nya medlemmar, bl.a Lennart Söderlund Sävar Snickerifabrik, arkitekt Ted Preutz Y-Design, revisor Åke Ahlman Hagström & Sillén, Greger Knutsson Knut Karlssons snickerifabrik. 321 medlemmar.

1988

Föreningsmöte hos Umeå Universitet, om dess roll i samhälle och näringsliv, måste inställas p.g.a. för få anmälda. Lennart Nylén invaldes i styrelsen. Föreningens namn kompletterades med Småföretagens Riksorganisation Umeå Föreningen efter det ordinarie namnet. Frukostmöte inledde Umeå Kommuns näringslivsvecka, tema "Näringsliv och högskola". Jour-Service i juridiska frågor för medlemmar infördes. Gesällutnämning av 24 gesäller.

Medlemsantal 282.

1989

Planer på totalrenovering av Hantverkshuset. Utredning av kostnader och finansiering måste till innan beslut kan tas. Fördyringarna under året beräknas till 800.000 kr. 30 gesällbrev och 1 mästarbrev. Nya medlemmar, bl.a Anita Olofsson Hallströms Advokatbyrå, Staffan Åkre Föreningsbanken. 262 medlemmar.

1990

Organisation:  
- Näringslivsnämnd  
- Medlemsnämnd  
- Utbildningsnämnd  
-Gesäll- och Mästarbrevsnämnd  
   
Styrelse:  
Ordförande  Bengt Ekström
Vice ordförande Asthor Carlson
Sekreterare Monica Ekström
Vice sekreterare Lennart Nylén
Matrikelförvaltare Kenneth Grahn
Klubbmästare Lennart Nylén
Ledamot Alf Nyberg
Ledamot  Kenth Gidlund
Suppleanter  May Forsberg
  Sören Swedberg
  Gunnar Ågren
  Anders Nilsson
Ordförande i Gesäll- och Mästarbrevsnämnden Jan-Åke Nilsson

Hantverkshuset behöver renoveras. Beräknad kostnad ca 3,3 miljoner. Kontorisering krävs för ekonomins skull. Bidrag för K-märkt byggnad ej beviljat. Förslag om separat fastighetsbolag med Föreningen och medlemmarna som ägare. Beslut tas slutligen om försäljning. 13 anbud, högsta anbudet 7.050.000 kr lämnat av Husknuten HB ägt av Grenfast AB. Fastigheten säljs med tillträde 15 mars. Föreningen behåller armaturerna värderade till 100.000 kr.

Sista föreningsmötet i Hantverkshuset hålls den 11 maj 1990.

Nya medlemmar, tex Else Bengtsson Psykoterapi och Roland Berg, Berg Kapell. Ny riksorganisation på gång. Sammanslagning av Småföretagarnas Riksorganisation och Företagarförbundet = Företagarnas Riksorganisation. Diskussioner om hur medlen i föreningen skall användas. Förslag på att bjuda medlemmarna på studieresa till Europa för studier av EG.

Umeå kommuns företagarpris till Umeå Trä AB. Diskussioner om utbyte med Vasa Företagarklubb. Nya lokaler behövs till föreningen. Österrike förslås som mål för studieresan. Sista styrelsemötet i Hantverkshuset hålls 7 augusti. Kenth Gidlund åker till Polen på studieresa. 10 st intresserade av studieresan till Österrike. Optiker Svante Burman avlider. Förslag på upprättande av styrelsebank. Förslag på lunchträff första måndagen varje månad. Medlem i Folkrörelsernas arkiv i Västerbotten. 34 gesällbrev och 1 mästarbrev. 271 medlemmar.

1991

Vid Föreningsmötet den 10 april beslöt medlemmarna att rekommendera Årsmötet att föreningen inte skulle ansluta sig till den nya riksorganisationen. Årsmötet den 25 april beslöt att inte ansluta föreningen.

En ny fastighet har inköpts på Kungsgatan 95 för 2.500.00 kr. Innehåller bostadslägenheter och ett gårdshus med 6 kontorsrum. 10 gesällbrev överlämnades på Noliamässan. Föreningen har också bildat Hantverks föreningens Servicebyrå i Umeå AB med uppgift att sköta föreningens administration. Nya medlemmar, bl.a Arne Öhrling Öhrling Optik. I november anlitas Norrlink KB och Bengt Utterström för att ta hand om administrationen. 310 medlemmar.

Hantverkshuset Kungsgatan 95

Hantverkshuset på Kungsgatan 95.
Inköpt 1991.

1992

Regionchef Lennart Björk ny ordförande.

Nya fastigheten, Hantverksgården, invigdes i augusti av kommunstyrelsens ordförande Nils Häggström. Namnet Hantverksgården röstades fram och vinnande förslag kom från Anders Forsberg, OF-Bygg. Besök på Televerket. Uppvaktat VK om bättre näringslivsbevakning.

Temakväll där Umeå Näringslivsservice representerades av Göran Pettersson, Utvecklingsfonden av Yngve Nordenstam och UNIKUM av Leif Sonén. Nya medlemmar separatredovisas inte längre. Medlemsregistret redovisas för första gången per företag, ej längre person. 233 medlemmar.

Lennart Björk

Regionchef Lennart Björk.
Ordförande 1992-1992

1993

Greger Knutsson

Fabrikör Greger Knutsson
Föreningens nuvarande ordförande

Bengt-Erik Nilsson

Bengt-Erik Nilsson.

Fabrikör Greger Knutsson ny ordförande. Konsultrådgivning till subventionerad kostnad. Medlem får kostnadsfritt utnyttja föreningslokalen 5 ggr per år. 10 st välbesökta subventionerade lunchmöten med skiftande innehåll, t.ex. "Konkursers effekter", "Yrkesinspektionens roll idag" eller "Botniabanans projektering". Nya medlemmars kväll där årets nya medlemmar träffas. På hedersmedlemmarnas dag samlades man och berättade om gamla minnen. Föreningen uppvaktade VK ang. tidningens svaga näringslivsbevakning, vilket resulterade i att tidningen tillsätter en näringslivsredaktion. Det av styrelsen nyinrättade Nyföretagarstipendiet utdelas till Träbildhuggare och Förgyllare Bengt-Erik Nilsson som erhåller 10.000 kr.

Under året hålls 2 st Polinärträffar, (Polinär står för politiker och näringsliv i samverkan). Den första handlade om lokala näringslivs och planeringsfrågor i Umeå, och den andra gästades av Dir Jan Krylborn från Sveriges Industriförbund. Föreningen besöktes av SAS PR-chef Lars Lindström som berättade om norrländsk flyghistoria.

Den första Kortbytardagen blev en stor framgång när Umeås företagare samlades och bytte visitkort med varandra. Totalt 194 utställande företag deltog. "Banken mot väggen" var temat när samtliga bankdirektörer för första gången satt i samma panel och svarade på medlemmarnas frågor. Augustifest på Norrbyskär. Föreningen deltog på mässan Nolia företagsutveckling. Våra medlemmar bjöds på vernissage hos Lilla Galleriet. Året avslutades med jullunch på Prize Hotel. Medlemsantalet är 229 vid årets slut.

Kortbytardagen

På kortbytardagen knyts många kontakter. Här ses Ingemar Oscarsson byta visitkort.

1994

Året inleddes med Nya medlemmars kväll. Temakvällen i februari handlade om Personliga Effektivitetsprogrammet där medlemmarna fick lära sig hur man städar sitt skrivbord. Studiebesök på TV Botnia under rubriken "TV reklam - är det något för småföretagare?" Botniaprojektets ledare Paula Viertola-Jern informerade om Botniaprojektet. Temakväll på Designhögskolan där professor Bengt Palmgren presenterade skolan. Studiebesök på Volvo Lastvagnar Umeverken där VD Owe Berggren deltog. Årets polinärmöte besöktes av Patrik Engellau, ordf. i "Den nya välfärden". Han talade om kommunens roll vid konkurrens med det privata näringslivet. Det hölls även i år 10 st välbesökta lunchmöten.

Tomas Beglund

Nyföretagarstipendium delas ut till Tomas Berglund, skeppare på Skeppscafé Vita Björn.

Den Stora Kortbytardagen hölls på Nolia med drygt 200 företag och över 700 människor bytte visitkort med varandra. Föreningen utdelade ett Nyföretagarstipendium till Tomas Berglund skeppare på skeppscafe Vita Björn. Hedersmedlemmarna bjuds på en resa till Vasa. Stipendium från Stipendie- och utbildningsfonden till möbelsnickare Erik Danielsson. Augustifesten bestod av golfintroduktion på Sörfors Golfbana samt middag på Brännlands Wärdshus. Höstmötet gästades av VD Anders Bergman från Accordcentralen Norrland, som talade om " Ett nytt företag i näringslivets tjänst". Föreningen utdelade gesällbrev i skomakaryrket till Ronny Löfström samt Konungens silvermedalj för ett bra examensarbete. Dessutom mästarbrev till Peter Wolff.

Under året har bildats VD-grupper vars syfte är att delge deltagarna erfarenheter i företagandets ädla konst för att bli bättre ledare. Under hösten har pågått ett arbete med Business Contact Botnia vilket är nästa års kortbytardag som kommer att omfatta företag från Västerbotten, Västernorrland och Österbotten i Finland. Året avslutades med lusseglögg och jullunch. Medlemsantal 249.

1995

Sören Svedberg

Sören Svedberg, hedersmedlem. Han har klätt om många gånger, både som elitbrottare och tapetserare.

Året inleds med Nya medlemmars kväll. Studiebesök på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Under året hölls 10 st lunchmöten med skilda ämnen bl.a. "Umeås Flygplats", ALMI, Ung företagsamhet, Industridesign samt en presentation av Umeås nya ordf. i kommunstyrelsen, Lennart Holmlund. Tapetserare Sören Svedberg blev ny hedersmedlem. Polinärmötet handlade om Umeås näringslivsstrategi. Landshövding Görel Bohlin gästade föreningen och berättade om Länsstyrelsens internationella näringslivsarbete, EU och Karelen. Cykelbudet fick Nyföretagarstipendium på 10.000 kr. Studiebesök på Uminova Center.

Augustifesten hölls i Olofsfors där deltagarna besökte Brukssamhället. Hilding Holmqvist besökte föreningen på höstmötet och kåserade om "Att vara småföretagare". Stadgeändring och höjning av serviceavgiften med 75 kr till 650 kr. Gesällbrev utdelades i floristyrket till Anita Hermansson och till skorstensfejarna Stefan Eklöf, Johan Lindqvist och Christer Wall. Business Contact Botnia ombord på Silja Festival blev en succé med kortbytardag och seminarier för 411 deltagande företag från Sverige och Finland. Medlemmarna bjöds till lucia på Monomedglögg samt möjlighet att pröva Monomeden. Föreningen deltog i en träff med Föreningsbanken och dess ordf. Bo Dockered. Föreningen presenteras, som första företagarföreningen i landet, på Internet med egen hemsida. Ny föreningsbroschyr har tagits fram. Medlemsantal 259.

En ny broschyr som presenterar föreningen har tagits fram.

1996

Polinärmöte med Bert-Olof Swanholm, styrelseordf. i Volvo samt koncernchef för ABB. Temat var " Förväntningar på näringslivet och kommunen och dess företrädare". Monomed -VM hölls för första gången. Föreningen deltog i stafetten. Studiebesök hos TeleLarm Care och Nya Postterminalen på Alvik. Vid Ung företagsamhets mässa på Nolia utdelade föreningen ett pris till bästa säljare som blev Emma Pervén. Bengt Forsman, Skid-SM:s generalsekreterare, berättade om arbetet bakom ett så stort evenemang. Augustifesten gick till Umeå Energicentrum i Klabböle, med middag på Norrfors Loge.

Daydream Software

Nyföretagarstipendiaten Daydream Software är numera börsnoterat.

Bengt Utterström

Bengt Utterström,
operativ chef.

Nyföretagarstipendict gick till Daydream Software som tillverkar dataspel. På höstmötet spelades företagsspelet Äpplen & Päron under överseende av bl.a. Staffan Ling hos företaget Vilär. Nästan varje månad har lunchmöten hållits med ämnen som: Svensk Export, Växtkraft Mål 4, Arbetsförmedlingen som resurs, Europartcnariat-96 samt Botniabanan. Kansliet flyttar från gårdshuset till föreningslokalen. Gårdshuset hyrs ut. Jullunchen hölls på Restaurang Diligensen. Bengt Utterström anställs på halvtid och samarbetet med Norrlink KB upphör. Föreningen representeras av Bengt Utterström i styrelserna i Ung Företagsamhet i Västerbotten, Nyföretagarcentrum i Umeå, Jobs and Society i Umeå, Näringslivsrådet i Umeå. Föreningen representeras i Umeå Kommuns Näringslivspris av ordf. Greger Knutsson. Medlemsantal 251.

1997

150 års-festen hålls den 26 april på Sävargården. Bland gästerna märks landshövding Georg Andersson och kommunfullmäktiges ordförande Inge-Bert Täljedahl. Länsmuseet inviger samtidigt en speciell hantverkarutställning -från boktryckare till datadesigner - som speglar hantverkets utveckling under 150 år.

Jubiléumsmiddag

Från jubileumsmiddagen på Sävargården. Från vänster: Inge-Bert Täljedahl, kommunfullmäktiges ordförande, fru Britta Knutsson och landshövding Georg Andersson.

Hjördis Andersson

Fru Hjördis Andersson och ordförande Greger Knutsson.